Home » הגדרת כרטיס מגנטי בשעון נוכחות
הגדרת כרטיס מגנטי בשעון נוכחות

הגדרת כרטיס מגנטי בשעון נוכחות

1. יש ללחוץ על מקש התפריט

2. על המסך תופיע בקשה להזדהות, יש להצמיד את כרטיס המנהל כדי לפתוח את התפריט

3. בתוך התפריט יש לגשת ל "ניהול עובדים" -> "רשימת עובדים"-> לבחור את העובד , ללחוץ על מקש "OK" כדי להכנס לתפריט העובד -> עריכה -> לדפדף למטה ל"מספר תג" -> ללחוץ על מקש OK”" ייפתח מסך רישום תג. יש להניח את ההתג מעל המדבקה של Timeclock 365 . במידה והזיהוי הצליח, המסך ייסגר ויעבור למסך הגדרות קודם. כדי לצאת יש ללחוץ על ESC