Home » הגדרת טביעת אצבע בשעון ביומטרי
הגדרת טביעת אצבע בשעון ביומטרי

הגדרת טביעת אצבע בשעון ביומטרי

1. יש ללחוץ על מקש התפריט

2. על המסך תופיע בקשה להזדהות, יש להצמיד את כרטיס המנהל כדי לפתוח את התפריט

3. בתוך התפריט יש לגשת ל "ניהול עובדים" -> "רשימת עובדים"-> לבחור את העובד , ללחוץ על מקש "OK" כדי להכנס לתפריט העובד -> עריכה -> לדפדף למטה ל"טביעת אצבע" -> לבחור את האצבע הרלוונטית באמצעות החצים – > ללחוץ על מקש OK”" ייפתח מסך רישום טביעת אצבע, יש להניח את האצבע עד להשמעת צליל, להסיר את האצבע ולהניח שוב, 3 פעמים בסך הכל, עד שהרישום יתבצע. במידה והזיהוי הצליח, המסך ייסגר ויעבור למסך הגדרות קודם. כדי לצאת יש ללחוץ על ESC