מעסיקים יקרים,

 להלן הנחיות למילוי טופסי 101 לשנת 2019. יש לשלוח את ההנחיות לכלל עובדי החברה על מנת שהטפסים ימולאו בהתאם להנחיית רשות המיסים.

 האחריות לאיסוף מלוא הטפסים מן העובדים והעברתם אלינו חלה על המעסיק.

בהתאם להנחיית רשות המיסים על כל עובד למלא טופס זה עם הצטרפותו למעסיק.

בהתאם לנתונים אותם תמלאו בטופס 101 נקבעות נקודות זיכוי המגיעות לכם על פי חוק ממס הכנסה וכן מושפע אחוז

המס השולי (במקרה של יותר ממקור הכנסה אחד), לכן ישנה חשיבות רבה למילוי הטופס.

, להלן מצורפות הנחיות לאופן מילוי טופס 101 לשנת המס 2019

מספר דגשים למילוי הטופס:

יש למלא את הטופס בעט בלבד ובכתב יד קריא וברור. במידה והפרטים האישיים המופיעים בדו”ח אינם נכונים 

(כתובת , מס .ז וכו’) – אנא ציינו על גבי הטופס את התיקון הנדרש.

במקרה של שינוי במצב המשפחתי/ שם – יש לצרף העתק ספח ת.ז בהתאם לדרישת רשות המיסים (ראו סעיף 

ב’ בטופס).

חובה למלא את סעיף ה’ (הכנסות נוספות) – עובדים שיש להם הכנסה נוספת מתבקשים להעביר תיאום מס 

עדכני בגין שנת 2018 . על פי פקודת מס הכנסה, לעובדים שלא ימלאו סעיף זה או שלא יבצעו תיאום מס בגין

הכנסתם הנוספת ינוכה מס מקסימלי החל מהשקל הראשון.

בסעיף ד’ יש לסמן את סוג המשכורת 

.(01.01.19) וכן תאריך תחילת עבודה בשנת המס 2019

עובדים שסיימו את לימודיהם האקדמיים וזכאים לנקודות 

זיכוי ממס בגין סיום תואר מתבקשים למלא טופס 119 המצ”ב

ולהעבירו בצירוף העתק של תעודת סיום תואר/ תעודת הזכאות.

עובד אשר ניתנו לו נקודות הזיכוי בשנה הקודמת או שכבר העביר את

הטופס בשנים הקודמות אינו צריך להעביר את הטופס שנית.

לעובדים עם ילדים – יש להקפיד לסמן את הטור המתאים ( 1 או 2) בסעיף ג’ על פי ההנחיות בטופס, אנא 

הקפידו למלא את שמות ומספרי ת.ז של בני המשפחה (בן זוג וילדים):

* לעניין מילוי טור 2, במקרה של בני זוג נשואים קצבת ביטוח לאומי ניתנת לאישה, מכאן שגבר נשוי אינו מקבל

. את הקצבה ואינו נדרש להתייחס לטור 2

לתשומת ליבך, על מנת לקבל נקודות זיכוי בגין ילדים, חובה להתייחס בסעיף ח’ לתתי סעיפים 7 ו/או 8

הרלוונטיים לעניין.

עובדים חדשים או עובדים שפרטיהם האישיים השתנו (נישואין, הולדת ילד) נדרשים לצרף צילום 

ת.ז. כולל הספח

עובדים הזכאים להטבות מס נוספות מיוחדות (עולים חדשים, ישובי ספר וכיוצ”ב) מתבקשים 

להמציא אישור מתאים מפקיד שומה בהיעדר האישור הרלוונטי לא תינתן ההטבה לצרכי המס *

TimeClock 365|טופס 101 לשנת 2019